De kleine lettertjes

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Begripsbepaling

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Fireflies Coaching
1.2. Fireflies Coaching (KvK nr. 64620700) info@firefliescoaching.nl
1.3. Coaching: coaching bij trainingen of persoonlijke coaching trajecten.
1.4. Deelnemer: degene die aan een coachingstraject of programma van Fireflies Coaching deelneemt.
1.5. In company traject: een maatwerk programma die Fireflies Coaching exclusief organiseert voor één of meer Opdrachtgevers.
1.6. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met Fireflies Coaching.
1.7. Programma: een training/opleiding/retraite waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.
1.8. Offerte: ieder aanbod van Fireflies Coaching tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
1.9. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Fireflies Coaching en een Opdrachtgever.
1.10. Partijen: Fireflies Coaching en Opdrachtgever tezamen.
1.11. Schriftelijk: per brief op per e-mail.

2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst.
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Fireflies Coaching.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.
3.2. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van Fireflies Coaching.
3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen Fireflies Coaching en Opdrachtgever.

3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden Fireflies Coaching slechts indien deze door Fireflies Coaching schriftelijk zijn bevestigd.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met Fireflies Coaching gesloten Overeenkomsten leiden voor Fireflies Coaching tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Fireflies Coaching zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Fireflies Coaching en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Fireflies Coaching dus niet.
4.3. Fireflies Coaching is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Fireflies Coaching voor de uitvoering van een met Fireflies Coaching gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Fireflies Coaching gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. Fireflies Coaching, en/of door Fireflies Coaching ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

6. Prijzen

6.1. Alle door Fireflies Coaching genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangement, reis- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
6.2. Fireflies Coaching kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.
6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden

7. Facturering en betaling

7.1. Fireflies Coaching factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.
7.2. Opdrachtgever zal aan Fireflies Coaching verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
7.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

8. Verplaatsing of annuleringen door Fireflies Coaching

8.1. Fireflies Coaching is gerechtigd zonder opgave van reden een programma of een coaching gesprek te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft het verplaatste programma of coaching gesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Fireflies Coaching betaalde prijs voor de geannuleerde training of coaching gesprek(ken).
8.2. Fireflies Coaching is gerechtigd zonder opgave van reden een programma of een coaching gesprek te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Fireflies Coaching betaalde prijs voor de geannuleerde training of coaching gesprek(ken).

9. Annuleringen door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand
9.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een programma via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.

Annuleren programma’s
9.2. Een programma kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Fireflies Coaching gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.
9.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan Fireflies Coaching verschuldigd.
9.4. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij het programma aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
9.5. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

Annuleren coaching
9.6. Coaching gesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coaching gesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Fireflies Coaching gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen 24 uur voor aanvang voor het betreffende coaching gesprek, wordt 100% van de prijs in rekening gebracht.


Annuleren In company trajecten
9.8. In company trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Fireflies Coaching gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering tot één maand voor aanvang: de daadwerkelijk door Fireflies Coaching gemaakte kosten (door Fireflies Coaching te specificeren), waaronder in elk geval een bedrag van € 155,- aan administratie-/annuleringskosten;
b. bij annulering binnen één maand voor aanvang: het deel van de prijs dat reeds door Fireflies Coaching is gefactureerd, alsmede de daadwerkelijk door Fireflies Coaching gemaakte kosten (door Fireflies Coaching te specificeren).

10. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van het coachtraject of programma de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan Fireflies Coaching betaalde of nog verschuldigde bedrag.
10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van het coachtraject of programma de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Fireflies Coaching op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Fireflies Coaching is nimmer aansprakelijk voor schade, diefstal, ongeval, overlijden, waaronder tevens is begrepen gevolgschade, omzetverlies en gederfde winst, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade. Deelname aan de programma’s en coaching is volledig op eigen risico.

11.2 In geval aansprakelijkheid van Fireflies Coaching mocht komen vast te staan, is Fireflies Coaching slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
11.3. Fireflies Coaching is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Fireflies Coaching bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie of indien een deelnemer de (veiligheid) instructies niet in acht neemt.
11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van Fireflies Coaching voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Fireflies Coaching door de verzekeraar van Fireflies Coaching.
11.5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

11.6 Fireflies Coaching is niet verantwoordelijk voor wat deelnemers met opgedane inzichten, ervaring, kennis en expertise doen en de resultaten die ze ermee bereiken. Die verantwoordelijkheid berust bij de deelnemer.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Fireflies Coaching ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Fireflies Coaching houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaar van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
12.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

13. Persoonsgegevens

13.1. Fireflies Coaching verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement.
13.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Fireflies Coaching.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2. De klachten- en geschillenregeling van Fireflies Coaching is van toepassing op de Overeenkomst tussen Fireflies Coaching en Opdrachtgever.